Katalog informacij javnega značaja

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv organa:

Vrtci Brezovica
Nova pot 9,
Vnanje Gorice,
1351 Brezovica

Odgovorna uradna oseba: Liljana Bošnjak.

Datum prve objave kataloga: november 2008.

Datum zadnje spremembe: januar 2020.

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.vrtci-brezovica.si

Druge oblike kataloga:

Tiskana oblika, dostopna v tajništvu zavoda Vrtci Brezovica na naslovu:

Nova pot 9,
Vnanje Gorice,
1351 Brezovica

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA

2a. Organigram in podatki o organizaciji organa

Kratek opis delovnega področja organa: Delovno področje: predšolska vzgoja

Vrtci Brezovica so javni zavod, katerega temeljna naloga so vzgoja in učenje predšolskih otrok ter pomoč staršem za izboljšanje kvalitete življenja družin. Izvaja javno veljavni program KURIKULUM (1999)

Seznam enot:

Vrtci Brezovica imajo 8 enot:

 • enota Vnanje Gorice, Nova pot 9, Vnanje Gorice, 1351 Brezovica
 • enota Brezovica, V Radno 9, 1351 Brezovica
 • enota OŠ Brezovica, Šolska ulica 15, 1351 Brezovica
 • enota OŠ Notranje Gorice, Podpeška cesta 390, 1357 Notranje Gorice
 • enota Podpeč, Jezero 113, 1352 Preserje
 • enota Rakitna, Rakitna 54, 1352 Preserje
 • enota Preserje, Preserje 2, 1352 Preserje
 • enota Notranje Gorice, Cesta na Log 2, 1357 Notranje Gorice

Organigram vrtca:

priloga 1a – ORGANIGRAM VRTCEV BREZOVICA

Ustanovitev: Vrtci Brezovica so javni vrtec, katerega ustanovitelj je Občina Brezovica, s sedežem na Tržaški cesti 390, 1351 Brezovica.

2b. Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Kontaktna uradna oseba: Liljana Bošnjak, ravnateljica

Nova pot 9, Vnanje Gorice, 1351 Brezovica

Telefon: 01/3651 233 ali 031 754 541

E naslov: lili.bosnjak@vrtci-brezovica.si

2c. Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Državni predpisi:

Zakoni s področja dela vrtca:

Predpisi lokalnih skupnosti:

2d. Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

Predlogi predpisov:

2e. Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov:

 • Razvojni načrt Vrtcev Brezovica
 • Letni delovni načrt
 • Finančni načrt
 • Letno poročilo
 • Poslovnik zavoda

2f. Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ:

 • sodni postopki zaradi izterjave dolgov pri starših
 • volitve v Svet Zavoda
 • postopek imenovanja ravnatelja
 • postopek sprejema otrok v vrtec

2g. Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc:

 • evidenca vpisanih in vključenih otrok
 • evidenca plačil staršev
 • evidenca otrok, ki potrebujejo svetovanje oziroma pomoč
 • evidenca upravičencev do sofinanciranja plačil staršev iz državnega proračuna

Javna informacija je samo skupno število oseb v evidenci oziroma v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

2h. Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk: Publikacija Vrtcev Brezovica

2i. Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa:

 • publikacija vrtca
 • predstavitev in vizija vrtca
 • vrste programov v vrtcu
 • predstavitev zaposlenih v zavodu
 • povezovanje in sodelovanje s starši
 • pravice staršev in otrok
 • obveznosti staršev do vrtca

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

 • dostop prek spleta
 • fizični dostop na lokaciji vrtca: Nova pot 9, Vnanje Gorice, 1351 Brezovica

4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov: Naštete so nekatere najpogosteje zahtevane informacije po posameznih vsebinskih sklopih:

 • o vpisu otrok
 • o čakalnih vrstah
 • o številu prostih mest po enotah
 • o ekonomski ceni programa v vrtcu
 • o programih v vrtcu (dnevni, poldnevni program)
 • o poslovnem času vrtca oz. enot
 • o prireditvah in obogatitvenih dejavnostih v vrtcu
 • o nadstandardni dejavnosti vrtca
 • o izvedbi predavanj za starše
 • o oblikah sodelovanja med starši in vrtcem itd

ravnateljica Liljana Bošnjak

 

Dostopnost