Svetovalna služba

Svetovalno službo v Vrtcih Brezovica predstavljata svetovalna delavka ter vzgojiteljica za dodatno strokovno pomoč.

Svetovalna delavka in vzgojiteljica za dodatno strokovno pomoč želita v sodelovanju s starši, z vzgojiteljicami, s pomočnicami vzgojiteljic in z vodstvom vrtca ustvariti spodbudno okolje, v katerih se bo vaš otrok čim bolje počutil in razvijal.

Prizadevata si, da bi odrasli (tako vi kot naši strokovni sodelavci) otroke bolje razumeli in se na njihove potrebe primerno odzvali.

OB SPREJEMU V VRTEC

Ob sprejemu otroka je naša prva priložnost, da vam in vašemu otroku omogočimo ustrezno pripravo na povsem novo, a pomembno izkušnjo – obiskovanje vrtca.

Seznanili vas bomo s specifiko uvajalnega obdobja, z načinom dela vzgojiteljic in življenja v posameznih skupinah ter programom dela skozi aktualno šolsko leto. Pogovorili pa se bomo tudi o lastnostih, navadah in posebnostih vašega otroka, ki so pomembne za oblikovanje programa in skupine.

Prvic v vrtec

Uvajanje-v-vrtec_VrtecŠentivd-2016

SVETOVALNO DELO S STARŠI OZ. SODELOVANJE S STARŠI

Srečevali se bomo na roditeljskih sestankih, predavanjih za starše in ostalih skupnih srečanjih, vedno pa ste dobrodošli tudi, kadar potrebujete osebni pogovor. Svetovalna delavka vam lahko pomaga bolje razumeti otrokove razvojne, čustvene in vedenjske, težave in stiske kot npr: težave pri hranjenju, spanju in bioritmu, močenje postelje, nemirnost, nočni strah, agresivno vedenje,zapoznel govor, kronično bolan otrok. S svetovalno delavko se lahko tudi pogovorite, kadar se družina znajde v kritičnih situacijah: ločitev ali razveza, selitev, smrt v družini, soočanje z odvisnostmi in ostale stiske, s katerimi se kot starši srečujete.

Nekaj člankov na omenjene teme najdete med prispevki.

SODELOVANJE SVETOVALNE SLUŽBE S STROKOVNIMI DELAVKAMI VRTCA

 • dnevni obiski in opazovanja v skupini
 • pomoč pri oblikovanju ustreznih intervencij v oddelkih, kjer se nakazujejo težave pri vodenju skupine, pri obvladovanju otrok v skupini zaradi disciplinskih težav, pri čustvenih, osebnostnih stiskah otrok ipd., pomoč pri oblikovanju skupine kot socialne skupnosti, izboljšanju njene klime;
 • pomoč pri spremljanju razvoja skupine in posameznega otroka,
 • koordinacija vzgojno-izobraževalnega delo z otroki s posebnimi potrebami, ki so integrirani v redne oddelke;
 • pomoč pri težavnem vključevanju in uvajanju novosprejetih otrok v skupino, pri prehodu otroka iz vrtca v šolo, iz oddelka v oddelek, iz vrtca v drug vrtec.

DODATNA STROKOVNA POMOČ

Na osnovi Zakona o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok v našem vrtcu izvajamo dodatno strokovno pomoč za otroke s posebnimi potrebami.

Zakonocelostnizgodnjiobravnavipredsolskihotrok.pdf

Prednosti zgodnje obravnave

 • Pomembno je, da se težave odpravijo čim prej, ko otroku še ne povzročajo večjih stisk in občutka neuspeha.
 • S starostjo se določeni napačni vzorci (npr. gibalni, govorni) utrdijo in njihovo odpravljanje je dolgotrajnejše in težavnejše.
 • Otrokove razvojne težave na določenem področju, če niso ustrezno obravnavane, lahko ovirajo razvoj na drugih področjih in lahko vplivajo na pojav dodatnih težav.
 • Lahko gre le za prehodne težave in je potreben krajši čas obravnave. Z individualnim pristopom in posebnimi metodami specialni pedagog otroka ustrezno motivira in mu pomaga preseči težave, ki bi ga sicer lahko ovirale pri nadaljnjem šolanju in v življenju.
 • Zgodnja obravnava in možgani: Povezava med plastičnostjo možganov ter pomenom zgodnje obravnave

Kako do dodatne strokovne pomoči v vrtcu?

Prvi korak je, da se povežete z vzgojiteljico vrtca ter svetovalno delavko. Skupaj bomo pripravili načrt pomoči, ki bo najbolj ugoden za vašega otroka. Dobili boste ustrezne informacije, kako pridobiti dodatno strokovno pomoč v vrtcu.

Dodatna strokovna pomoč se izvaja na osnovi priporočila ali Zapisnika multidisciplinarnega tima razvojne ambulante. Pri svojem pediatru zaprosite za napotnico za razvojno ambulanto. Ta na osnovi obiska in diagnostike otroka izda priporočilo ali zapisnik multidisciplinarnega tima, ki je osnova za pričetek izvajanja dodatne strokovne pomoči.

Izvajanje strokovne pomoči v vrtcu

 • Za otroka, ki potrebuje pomoč, na osnovi zapisnika multidisciplinarnega tima naredimo individualizirani program, ki se ga predstavi na srečanju strokovne skupine.
 • Pomoč se izvaja individualno, v manjši skupini ali znotraj skupine.
 • Sodelovanje z vzgojiteljico in pomočnico, ki nudi strokovno podporo pri delu z otrokom.
 • Skozi igro omogočiti otroku, da usvaja nove spretnosti in razvija svoje sposobnosti.
 • Izbiranje in izvajanje raznovrstnih vsebin ter dejavnosti s prilagojenimi metodami in načini dela, pri katerih lahko otrok z različnimi didaktičnimi sredstvi in materiali dosega uspehe.
 • V okviru nadstandardnega programa imajo otroci, ki prejemajo dodatno strokovno pomoč v vrtcu, možnost obiskovanja Playness Motopedagogike ter Obiskovanje terapij s konji na Rakitni.

Sodelovanje s starši

 • S svetovalno delavko, vzgojiteljico za dodatno strokovno pomoč ter vzgojiteljico otroka se starši srečate vsaj trikrat letno na t.i. strokovnih skupinah.
 • Za vas smo vedno na voljo po dogovoru na pogovornih uricah.
 • Po potrebi se povezujemo preko elektronske poštie ali po telefonu.

Kdo so otroci s posebnimi potrebami?

 • Otroci z motnjami v duševnem razvoju.
 • Slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije.
 • Gluhi in naglušni otroci.
 • Otroci z govorno jezikovnimi motnjami.
 • Gibalno ovirani otroci.
 • Dolgotrajno bolni otroci.
 • Otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja.
 • Otroci z avtističnimi motnjami.
 • Otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami.

Program za predšolske otroke s posebnimi potrebami se izvaja po kurikulumu za vrtce, oziroma programu za otroke s posebnimi potrebami, s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo.

Kurikulum za vrtca_program s prilagojenim izvajanjem

Kurikulumu_za_vrtce__za dolgotrajnobolneotroke

Kurikulumu_za_vrtce_za_otroke_z_motnjo avtističnega spektra

VEČJEZIČNOST IN VEČKULTURNOST V VRTCU

V našem vrtcu posebno pozornost namenjamo tudi otrokom iz večjezičnih družin in otrokom priseljencem.

Na osnovi smernic vključevanja otrok priseljencev v vrtec vsako leto na začetku šolskega leta pripravimo individualizirane programe ter dejavnosti v skupini, katerih skupni imenovalec je medkulturno sobivanje.

Smernice za vključevanje otrok priseljencev v vrtec

Večjezičnost in večkulturnost v vrtcu_brosura

 

Drugi viri:

Ravnanje vrtca v primeru nasilja v družini

Zakonopreprecevanjunasiljavdruzini

Ravnanje vrtca v primeru razveze staršev:

Okrožnica ministrstva_pravice in dolžnosti ob razvezi staršev

Usmerjanje otrok s posebnimi potrebami v osnovni šoli (1. razred)

Obrazci

 

 

Alenka Žavbi, mag. socialne pedagogike, zakonska in družinska terapevtka stažistka
Svetovalna delavka
Telefon: 030 324 349
E-pošta: alenka.zavbi@vrtci-brezovica.si

Pavlina Zirer, uni. dipl. socialna pedagoginja
Svetovalna delavka in Vzgojiteljica za dodatno strokovno pomoč
Telefon: 041 726 923
E-pošta: pavlina.zirer@vrtci-brezovica.si 

Suzana Mikelj, uni. dipl. psihologinja
Vzgojiteljica za dodatno strokovno pomoč
Telefon: 030 362 870
E-pošta: suzana.mikelj@vrtci-brezovica.si 

Vesna Doles Rozman, dipl. vzgojiteljica, dipl. socialna delavka, mag. socialnega dela
Vzgojiteljica za dodatno strokovno pomoč
Telefon: 030 362 870
E-pošta: vesna.doles-rozman@vrtci-brezovica.si 

Vanja Petrič, dipl. vzgojiteljica
Vzgojiteljica za dodatno strokovno pomoč
Telefon: 040 657 480
E-pošta: vanja.petric@vrtci-brezovica.si 

Dostopnost