POSTOPEK VPISA V VRTCE BREZOVICA

Kje preverim, ali imate prosto mesto v vrtcu?

Podatke o prostih mestih lahko najdete na naslednji povezavi:

https://paka3.mss.edus.si/temreg3/vrtci

Kdaj lahko vpišem otroka v vrtec?

Otroka lahko vpišete v vrtec skozi celo šolsko leto.

Pogoj za vstop otroka v vrtec je dopolnjena starost otroka 11 mesecev in zaključek porodniškega dopusta staršev, ter da je otrok cepljen po programu (ošpice, mumps, rdečke).

Če imate podaljšano porodniško, nam morate obvestilo o podaljšani porodniški posredovati na mail tajnistvo@vrtci-brezovica.si. V tem primeru vašega otroka čaka pridobljeno prosto mesto v vrtcu.

Kako vpišem otroka v vrtec?

Prvi korak za vpis otroka v naš vrtec je, da starši oddate vlogo za vstop v vrtec z vsemi zahtevanimi prilogami.

Vlogo lahko oddate kadar koli med letom. Nahaja se na povezavi: VLOGA-vpis-otrok-6_7_2023

Vloge, prejete do 15. 3., se upoštevajo za vpis v novo šolsko leto, ki se prične s 1. 9. (npr. Vloge, prejete do 15. 3. 2022, se upoštevajo za vpis 1. 9. 2022).

Vlogo lahko prinesete osebno med 7:00 in 15:00 v tajništvo vrtca ali pa jo pošljete po pošti (Nova pot 9, 1351 Brezovica).

Kaj se zgodi, če vlogo oddam po 15. 3.?

Vloge, oddane po 15. 3., se ne upoštevajo za novo šolsko leto, zato po oddaji vloge ne dobite obvestila, da otrok ni sprejet v vrtec (npr. če vlogo oddate kadarkoli po 15. 3. 2022, se vloga upošteva za september 2023, razen če imamo med letom prosto mesto).

Kdaj izvem, ali je otrok sprejet v vrtec?

Če že ob oddaji vaše vloge ugotovimo, da imamo prosto mesto za vašega otroka, vas o tem takoj obvestimo. Sicer pa vloge, zbrane do 15. 3., obravnava Komisija za sprejem otrok, ki običajno zaseda v začetku aprila, starši pa ste o sprejemu otroka v vrtec obveščeni predvidoma konec aprila.

V kolikor vaš otrok ni sprejet v vrtec, morate oddati novo vlogo do naslednjega 15. 3. Takrat se upošteva tudi kriterij, da je bila vaša vloga že enkrat odklonjena. 

Na kaj moram biti pozoren ob oddaji vloge?

V primeru, da do zasedanja komisije vaša vloga ni ustrezno dopolnjena, se obravnava takšna kot je, kar pomeni, da komisija kriterijev, ki so brez ustreznih dokazil, ne upošteva. To posledično vpliva na število točk pri vpisu. Pri kriteriju o zaposlenosti starša je dovolj aktualna kratka pisna izjava delodajalca, da je starš zaposlen (ne pošiljajte pogodbe o zaposlitvi!)

Dobili smo obvestilo o sprejemu v vaš vrtec – kaj sedaj?

Po pošti ste prejeli obvestilo o sprejemu v vrtec ter pogodbi. 

V kolikor nameravate vpisati otroka v vrtec, vas v mesecu maju povabimo, da osebno prinesete podpisani pogodbi v vrtec, kjer jih podpiše še ravnateljica. Pogodbi lahko prinese le eden od staršev,  podpisani pa morata biti s strani obeh staršev, saj se morata za vpis v vrtec strinjati oba starša. En podpis je dovolj le v primeru, da ima polna pooblastila samo en starš, kar se dokazuje z ustreznim dokumentom.  

V mesecu maju vas bomo povabili tudi na uvodni sestanek, na katerem ravnateljica, pomočnici ravnateljice, vodja prehrane in zdravstveno-higienskega režima in svetovalna služba predstavijo vrtec, program in vizijo vrtca, vse formalnosti, potek uvajanja ipd. 

Dobili smo obvestilo, da NISMO sprejeti v vrtec – kaj sedaj?

Ker imajo starši, ki so dobili obvestilo o sprejemu, 15-dnevni rok, da umaknejo vloge, je smiselno vsaj toliko časa počakati – morda se sprosti kakšno prosto mesto. V kolikor se to zgodi, vas kontaktiramo in vam ponudimo nastalo prosto mesto. 

Dobili smo vrtec, a ne v želeni enoti.

Vaš otrok se vpisuje v Vrtce Brezovica, ki ima enote na osmih lokacijah. Na vlogi lahko označite želeno enoto. Otroke vpisujemo v želene enote glede na število točk ter prostih mest v določeni enoti. Ko enoto napolnimo, otroke vpisujemo v naslednjo najbližjo enoto, še vedno po številu točk. Tako se lahko zgodi, da vaš otrok ne bo sprejet v želeno enoto, vendar je to začasna rešitev, saj lahko že v naslednjem šolskem letu otroka premestimo v vam želeno enoto. To vam lahko omogočimo, ker imajo premiki otrok iz enote v enoto prednost pred novo sprejetimi otroki.

Kdaj bom izvedel, v kateri skupini bo moj otrok?

Po 15. 8. dobite obvestila, v kateri skupini in pri katerih vzgojiteljicah bo vaš otrok. Po tem datumu vas bo vzgojiteljica tudi kontaktirala in se z vami dogovorila za individualni sestanek o vašem otroku.

Kdaj bomo spoznali vzgojiteljico?

Vzgojiteljica vas bo kontaktirala najkasneje teden dni pred prvim dnem uvajanja in vas povabila na individualno srečanje, da se spoznate in naredite načrt uvajanja vašega otroka v vrtec. 

Ali si pred vpisom otroka v vrtec lahko ogledamo vrtec?

Enoto, v katero bo sprejet vaš otrok, si je mogoče ogledati ob predhodnem dogovoru s svetovalno delavko ali pomočnico ravnateljice. 

Ali lahko uvajamo otroka pred 1. 9. oz. dnevom, napisanim na pogodbi?

Otroka lahko pričnete uvajati z dnem, zapisanim na pogodbi.

Kako je s plačilom vrtca?

Polna cena vrtca je:

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2319/sklep-o-dolocitvi-cene-posameznih-programov-za-predsolsko-vzgojo-vrtcev-brezovica

Starši imate možnost uveljavljanja znižanega plačila vrtca. »Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev« najdete na spletni povezavi:

http://www.mddsz.gov.si/si/uveljavljanje_pravic/

Oddate jo na pristojnem Centru za socialno delo – osebno, po pošti (priporočeno) ali elektronsko preko portala e-uprava (z digitalnim potrdilom). Vloge na pristojnem centru sprejemajo V MESECU PRED VSTOPOM V VRTEC (npr. če je otrok sprejet v vrtec s 1. 9., je potrebno vlogo oddati med 1. 8. in 31. 8.; če pa je otrok sprejet na primer 10. 11., pa je vlogo potrebno oddati v mesecu oktobru). Starši, ki te pravice ne boste uveljavljali, boste plačali polno ceno programa vrtca – 77 %.

Če smo sprejeti v vrtec in vrtca ne sprejmem – ali smo naslednje leto avtomatično sprejeti?

Če ste sprejeti v vrtec in vrtec odklonite, morate za novo šolsko leto oddati novo vlogo. 

V primeru, da odklonite ponujeno prosto mesto, se vam ob oddaji nove vloge za naslednje šolsko leto ne upošteva kriterij dodatnih točk za odklonjenost (Kriterij 3: Otrok je bil prvič uvrščen na prednostni seznam v preteklem letu in v Vrtce Brezovica ni bil sprejet).

Ali lahko prepišem otroka iz druge občine v vaš vrtec?

V kolikor je vaš otrok vključen v drug vrtec, direktni prepis ni mogoč. Potrebno je oddati Vlogo za vpis v Vrtce Brezovica in počakati na prosto mesto v našem vrtcu. 

Ali je drugi otrok brezplačen (oproščen oskrbnine) tudi v primeru, če otroka ne hodita v isti vrtec?

Da.

Je možna rezervacija vrtca?

Prostih mest v Vrtcih Brezovica ni mogoče rezervirati. Obstajata pa počitniška in zdravniška rezervacija, ko je otrok že vpisan v vrtec.

Počitniška rezervacija se uveljavlja med 24. 6. in 31. 8. Starši otrok s stalnim bivališčem v Občini Brezovica lahko uveljavljate počitniško rezervacijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj 10 delovnih dni v  tem obdobju. Za čas odsotnosti otroka plačate 4,50 EUR na dan. Lahko jo uveljavljate tudi večkrat v tem obdobju.

Starši otrok s stalnim bivališčem v ostalih občinah lahko uveljavljate rezervacijo po pravilih občine, ki je plačnica razlike med ceno programa in plačilom staršev.

Zdravniška rezervacija se upošteva, če je otrok dlje časa odsoten zaradi bolezni. Upoštevati se začne 31. dan otrokove odsotnosti iz vrtca – z zdravniškim potrdilom. Od 31. dneva naprej za čas odsotnosti otroka plačate 4,50 EUR na dan.

Dostopnost